Koncernträd

Koncernträd

Koncernträd visar alla bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden.

Organisation Structure Icon

Koncernträd

Tjänsten Koncernträd visar bolagsstrukturen för de bolag som ingår i en koncern och dess ägarförhållanden. Den visar även moderbolag och dotterbolag samt hur många procent bolagen äger i varandra.

Att kontrollera ägarförhållanden är en del av Kundkännedomsprocessen kallad KDK (Känn Din Kund) och är obligatorisk precis som kravet att kontrollera kunden mot PEP- och Sanktionslistor och att kontrollera om ett företag har någon Verklig Huvudman.

Tillgängliga länder

Svensk flagga Sverige

Norges flagg Norge

Tillgängligt via

Roaring API

Roaring Web

firmatecknarkombinationer

Några vanliga användningsområden

 • Känn din kund (KYC)
 • Motverka penningtvätt (AML)
 • Regelefterlevnad.

Content

Company id

N/A

N/A

Company name

N/A

N/A

Country

N/A

N/A

Group companies

N/A

N/A

Change date

N/A

N/A

Vad är en koncern?

En koncern är en struktur som består av minst två företag, i begreppet ingår att det ena bolaget har inflytande över det eller de andra företagen. I toppen av koncernen finns således ett moderbolag, de övriga företagen omnämns som dotterbolag. Moderbolaget utövar ofta inflytande genom ägande, detta inflytande kan dock även ske genom överenskommelser som inte innefattar ägandebegreppet.

För att ett bolag ska uppfylla kraven på att vara ett moderbolag genom ägande så ska detta inneha minst 50% av rösterna i det underliggande bolagets styrelse eller ledningsorgan. Ett moderbolag kan även utöva indirekt ägande genom att ha ett bestämmande inflytande via andra dotterföretag eller genom olika avtal. Ett koncernträd visar strukturen på ägarskapet bland bolagen som ingår, kort och gott hur det hela hänger ihop.

{"message":"För Utvecklare!"}

Testa APIet i vår sandbox-miljö. Det är gratis så länge du vill!

Dokumentation: app.roaring.io/developer/apis

Exempel på respons:

{
  "companyId": "5562121212",
  "timestamp": 1565481600,
  "companyName": "Company AB",
  "countryCode": "SE",
  "latestChangeDate": "20190808",
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "Group structure exists"
  },
  "groupCompanies": [
    {
      "companyId": "5562121213",
      "companyName": "Company 2 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    },
    {
      "companyId": "5562121214",
      "companyName": "Company 3 AB",
      "motherCompanyId": "5562121212",
      "ownedPercentage": 100,
      "countryCode": "SE",
      "companyLevel": 1
    }
  ]
}

Vill du veta mer?