Know Your Customer (KYC)

Hur väl känner du din kund?

VI ÄR STOLTA ÖVER ATT FÅ ARBETA MED NÅGRA FANTASTISKA VARUMÄRKEN

roaring customer - collector bank
roaring customer - spp
roaring customer - convini
roaring customer - nordnet
roaring customer - transfer galaxy
roaring customer - söderberg & partners

Vad är Know Your Customer (KYC)?

KYC är förkortning för Know Your Customer och heter på svenska kundkännedom. I dagligt tal pratar man ofta om KYC-processen eller processen för kundkännedom.

KYC är en viktig del  av arbetet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Att ha god kundkännedom är ett krav för din regelefterlevnad av Penningtvättslagen.

 

Vad innefattar KYC?

KYC omfattar åtgärder en verksamhetsutövare behöver vidta för att verifiera kunders identitet samt vilka kontroller man behöver göra för att analysera och bedöma risken för att affärsrelationen kan innefatta penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Hur gör man en KYC-kontroll?

 1. Kundkännedom (KYC) innebär att ni behöver veta vem kunden är, vilken verksamhet de bedriver och vilken sorts aktivitet de vill ha hjälp med. Du måsta alltså fastställa kundens identitet och göra en mängd kontroller för att kunna göra en samlad riskbedömning om affärsrelationen.
 2. Komplicerade bolagsstrukturer med dotterbolag, truster och utlandsbolag bör kontrolleras noga.
 3. Om kunden hanterar stora summor i kontanta medel bör man vara extra uppmärksam.
 4. Skapa bra löpande rutiner för att granska kunder och genomföra KYC-kontroller på nya och befintliga kunder/klienter.
 5. Se till att ha bra uppföljningskontroller på samtliga kunder.
know your customer kyc

Vad är Politiskt exponerad person (PEP)

Lagen om penningtvätt som trädde i kraft 1:e augusti 2017 ställer även krav på att man måste kontrollera om en kund eller potentiell kund är en politiskt exponerad person, även kallad PEP. De personer som klassas som PEP är antigen en person i politiskt utsatt ställning, alternativt nära anhörig eller nära medarbetare till en person med hög befattning inom staten, statligt ägda bolag eller internationella organisationer.

Anhörig eller nära medarbetare benämns ofta RCA (Relatives and Close Associates).

Vilka kontroller måste alltid göras?

 1. Kontroll och dokumentation av kundens identitet.
 2. Kontroll av kundens skatterättsliga hemvist.
 3. Kontroll av affärsrelationens syfte och art.
 4. Kontroll av politiskt utsatta personer, PEP (Politiskt Exponerade Personer).
 5. Kontroll mot sanktionslistor, d.v.s. kontroll att inte kunden är upptagen på någon sanktionslista.
 6. Kontroll av verklig huvudman, d.v.s. vem som ytterst kontrollerar ett en verksamhet.
 7. Kontroll av verksamheters struktur för att upptäcka om de är av sådan komplicerad art att man kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Allt data du behöver

Med Roaring får du tillgång till en stor uppsjö av kunddata, så att du kan skapa processer för kundkännedom och motverka risken för penningtvätt enkelt och säkert.

Automatisera kundkännedomsprocessen med våra API:er, gör manuella sökningar och djupdykningar direkt i Roaring Web och bevaka förändringar med våra webhooks.

 

Sanktionslistor

Bland annat EU och FN upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism. Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista.

Vad är verklig huvudman?

Vem som är företagets verkliga huvudman är ytterligare en central fråga när det kommer till kundkännedom. Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. För att anta ett företag eller organisation som kund så behöver man för de flesta verksamheter ta reda på vem som äger eller har beslutsmandat över 25%. Undantagna från kravet att uppge verklig huvudman är bland annat statliga eller kommunala verksamheter, företag som är upptagna på en reglerad marknad (börsnoterade) och enskilda firmor.

 

Vilka berörs av Penningtvättslagen?

I princip alla verksamheter som omfattar finansiella transaktioner eller pengatransaktioner över vissa belopp omfattas av Penningtvättslagen. Bland dessa finns verksamheter inom bank, finans, försäkring, betaltjänster, pantbanker, fastighetsmäklare, affärsjurister och revisorer. Nedan ser du en komplett lista med de verksamheter som omfattas.

Penningtvättslagen gäller för fysiska och juridiska personer som driver

 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 2. livförsäkringsrörelse,
 3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,
 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten uteslutande avser kontoinformationstjänster,
 10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),
 14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138),
 15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer,
 16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
 17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag,
 18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster som inte omfattas av 17,
 19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare),
 20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,
 21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 20, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket, eller
 22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 17-21.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1. Lag (2019:608).

3 §   I fråga om verksamheter som avses i 2 § första stycket 1-8 och 10-12 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

4 §   Tjänster som avses i 2 § första stycket 20 och 21 omfattar

   1. handlande i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter, och

   2. hjälp vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid

      a) köp och försäljning av fastigheter eller företag,

      b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,

      c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,

      d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, och

      e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster och liknande juridiska konstruktioner.

 

Referenser

Penningtvättslagen

Finansinspektionen om kundkännedom (KYC)

Bolagsverket om verklig huvudman

Swedishbankers om PEP

 

 

Vill du veta mer?