Personuppgiftspolicy


Senast reviderad: 2019-04-03

Introduktion

Roaring Apps AB, värnar om din personliga integritet och arbetar för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Vi efterlever GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679/EG) i vår verksamhet samt arbetar kontinuerligt för att behandlingen av personuppgifter ska ske säkert med din integritet i fokus. Denna policy tydliggör i vilken omfattning samt med vilka  begränsning vi samlar, behandlar och lagrar personuppgifter.

Om du vill veta mer eller har funderingar angående hur vi behandlar personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på customer@roaring.io

Denna personuppgiftspolicy gäller för de tjänster som tillhandahålls genom denna webbtjänst och andra webbtjänster, API, plugin som tillhandahålls av Roaring Apps AB med org.nr 559067-2613.

Information vi samlar in om dig och varför vi samlar in den

Vi på Roaring Apps AB samlar in, behandlar samt lagrar personuppgifter avseende våra befintliga kunder samt våra potentiella kunder. Information som kan samlas in är till exempel namn, adress, företag, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och vilka sidor som besökts.

  • Informationen som samlas in från de registrerade användarna kan användas för kontakt per email, förbättring av hemsidan, förbättring av kundservice, redovisnings- och faktureringsändamål.
  • Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik samt riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten samt att kommunicera med våra kontakter.
  • Uppgifterna kan även användas för direktmarknadsföring, där ändamålet är att utveckla verksamheten samt nå tidigare eller nya kunder där det berättigade intresset är marknadsföringsändamål.

Behandlingen av denna information grundas på ditt samtycke, för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller när det finns ett krav i lag gällande att vi måste behandla personuppgifterna. Utöver detta finns det ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna. Ändamålet och det berättigade intresset att behandla personuppgifterna är att utveckla verksamheten och att kommunicera med användare. När det gäller potentiella kunder (till exempel chatt-användare) är den rättsliga grunden inte samtycke istället finns det en rättslig grund eftersom det finns ett berättigat intresse av behandlingen. Ändamålet och det berättigade intresset med att behandla personuppgifterna är marknadsföring, att utveckla verksamheten samt att kommunicera med potentiella kunder. Uppgifterna som lagras är nödvändiga för att kunna nå potentiella kunder.

Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter till någon annan. Vi lagrar endast personuppgifter under den tid det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen, vilket är så länge kundrelationen fortgår eller maximalt ett år därefter, eller den tid som krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Roaring Apps AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen i av sådana uppgifter. I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats. Rätten till begränsning gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Det är viktigt för oss att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Tänk därför på att om du upptäcker felaktigheter i dina personuppgifter så bör du kontakta ursprungskällan för att på så vis rätta dina uppgifter på snabbaste sätt. Uppgifterna i vårt register uppdateras kontinuerligt och görs rättelse hos en myndighet har vi de nya uppgifterna inom kort hos oss, vilket gör att uppgifterna rättas per automatik i vårt register. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Vänligen notera att dina rättigheter ovan förutsätter att vi är personuppgiftsansvariga. I de tjänster vi är personuppgiftsbiträde har vi inga möjligheter att påverka dina personuppgifter och rekommenderar dig därför att vända dig till personuppgiftsansvarige som kan hjälpa dig. Vi vill också göra dig uppmärksam på att eventuella ändringar av personuppgifter som du genomför, såsom till exempel adressändring bör göras så fort som möjligt till berörd myndighet.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Om du har synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag är du också välkommen att kontakta oss direkt på customer@roaring.io.

Personuppgiftsansvarig är Roaring Apps AB, 559067-2613, Propellervägen 4B, 183 62 Täby

08-819 820, roaring.iocustomer@roaring.io

Databasen lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

Databasen app.roaring.io tillhandahålls av  Roaring Apps AB – 559067-2613 och lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ansvarig utgivare är Johan Jensen

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs. När personuppgiftspolicyn ändras ser du det genom att datumet för policyn är ändrat. Gällande  personuppgiftspolicy finns alltid tillgänglig på vår webb roaring.io.

Frågor och kontakt

Har du frågor om vår personuppgiftspolicy kan du kontakta oss genom  customer@roaring.io