Kundkännedom

Vad är kundkännedom, vilka omfattas och hur uppfylls kraven?

Med Roarings API:er, webbtjänst och bevakningstjänster kan du kontrollera dina kunder på ett enkelt och smidigt sätt.

kundkännedom roaring kyc
kundkännedom roaring 1
kundkännedom kyc
kundkännedom roaring 2
know your customer kyc
kundkännedom roaring 3
kyc kundkännedom

Vad är kundkännedom?

I kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver Penningtvättslagen sedan en tid tillbaka att verksamhetsutövare inom olika kategorier uppnår kundkännedom genom olika kontroller. Allt fler branscher och företag har kommit att påverkas av kraven under det senaste decenniet och inkluderar bland annat revisorer, redovisningskonsulter, spelbolag, finansiella institutioner som banker och försäkringsbolag, advokatbyråer/advokater och fastighetsmäklare - för att nämna några!

Kundkännedom, Know Your Customer eller KYC innebär i stora drag att man behöver veta vem kunden är, vilken verksamhet de bedriver och vilken sorts aktivitet de vill ha hjälp med. Som företag eller näringsidkare måste du alltså fastställa kundens identitet och göra en mängd kontroller för att kunna göra en samlad riskbedömning om affärsrelationen.

Kontrollerna behöver dels göras mot olika register eller listor, exempelvis för sanktionslistor eller PEP. Utöver detta behöver du sannolikt ställa ett antal frågor till kunden för att få reda på mer om verksamheten, så kallade kundkännedomsfrågor eller kyc frågor. De kan inkludera frågor som huruvida verksamheten hanterar kontanter, har verksamhet eller gör affärer utanför EU eller om verksamheten handlar med kryptovalutor.

Vilka omfattas av Penningtvättslagen?

KYC omfattar åtgärder en verksamhetsutövare behöver vidta för att verifiera kunders identitet samt vilka kontroller man behöver göra för att analysera och bedöma risken för att affärsrelationen kan innefatta penningtvätt eller finansiering av terrorism. Men vilka påverkas av och faller in under lagens krav?

Exempel på branscher och industrier som är påverkade inkluderar: Banker, kreditmarknadsbolag, livförsäkringsrörelse, värdepappersbolag, inlåningsföretag, valutaväxlare, försäkringsförmedlare, utgivare av elektroniska pengar, fondbolag, pantbanker, fastighetsmäklare, kasinon, spelbolag, revisorer, bokförings- eller revisionsbolag, skatterådgivare, advokater och liknande, all yrkesmässig handel som avser försäljning mot kontant betalning till belopp på minst 5000 Euro, betalningsinstitut och liknande, alternativa investeringsfonder och verksamheter med konsumentkrediter.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna, så som spelinspektionen, advokatsamfundet, revisorsinspektionen och fastighetsmäklarinspektionen.

“I samarbete med Roaring har vi vidareutvecklat och förfinat så att signeringsproceduren och kundkännedomen blivit ännu bättre”

iPeter Ahnell Affärsutveckling | DNB

Vilka kontroller måste alltid göras för kundkännedom?

  1. Kontroll och dokumentation av kundens identitet.
  2. Kontroll av kundens skatterättsliga hemvist.
  3. Kontroll av affärsrelationens syfte och art.
  4. Kontroll av politiskt utsatta personer, PEP (Politiskt Exponerade Personer).
  5. Kontroll mot sanktionslistor, d.v.s. kontroll att inte kunden är upptagen på någon sanktionslista.
  6. Kontroll av verklig huvudman, d.v.s. vem som ytterst kontrollerar ett en verksamhet.
  7. Kontroll av verksamheters struktur för att upptäcka om de är av sådan komplicerad art att man kan misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism.
vad är kundkännedom kyc

Vad är en Politiskt exponerad person (PEP)

Lagen om penningtvätt som trädde i kraft 1:e augusti 2017 ställer även krav på att man måste kontrollera om en kund eller potentiell kund är en politiskt exponerad person, även kallad PEP. De personer som klassas som PEP är antigen en person i politiskt utsatt ställning, alternativt nära anhörig eller nära medarbetare till en person med hög befattning inom staten, statligt ägda bolag eller internationella organisationer. Anhörig eller nära medarbetare benämns ofta RCA (Relatives and Close Associates).

Sanktionslistor

Bland annat EU, OFAC och FN upprättar sanktionslistor där personer eller organisationer finns upptagna som är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption och terrorism. Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns listade i en sanktionslista är strikt förbjudet. Vidare måste man alltid polisanmäla om man blir kontaktad an någon på en sanktionslista.

Vad är en verklig huvudman?

Vem som är företagets verkliga huvudman är ytterligare en central fråga när det kommer till kundkännedom. Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. För att anta ett företag eller organisation som kund så behöver man för de flesta verksamheter ta reda på vem som äger eller har beslutsmandat över 25%. Undantagna från kravet att uppge verklig huvudman är bland annat statliga eller kommunala verksamheter, företag som är upptagna på en reglerad marknad (börsnoterade) och enskilda firmor.

Vad är en alternativ verklig huvudman?

En alternativ verklig huvudman är någon som äger eller kontrollerar ett företag, förening eller annan typ av juridisk enhet (dock inte i den utsträckning som krävs för att deklareras som en verklig huvudman) eller någon som kontrollerar företaget genom styrelsemedlemskap. Om en person äger mindre än 25%, anses personen vara en alternativ verklig huvudman.

Vill du veta mer om KYC?