Ny rapport: Bank, finans, varuhandel och spel löper högst risk för penningtvätt

Bank, finans, varuhandel och spel löper högst risk för penningtvätt enligt ny rapport

Bankerna har blivit kunnigare om penningtvätt och rapporterar fler misstänkta transaktioner till polisen än tidigare. Däremot är kunskapen om de här frågorna lägre inom handeln, enligt en ny nationell riskbedömning som Polismyndigheten publicerat i april.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan 16 myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. Totalt har 22 stycken sektorer analyserats för att kartlägga och riskbedöma Sveriges utmaningar på området penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland sektorerna med högst riskbedömning hittas bland annat banker, finansiella institut, varuhandel och spel.

"Bankerna har höjt sin kunskap om penningtvätt och rapporterar betydligt fler misstänkta transaktioner till polisen än tidigare. Men riskbedömningen visar att sällanköpshandeln fortsatt utnyttjas för penningtvätt. När kunskapen om penningtvätt är lägre ökar risken att handeln utnyttjas av kriminella. En del känner inte ens till att de omfattas av penningtvättslagens krav och att de till exempel är rapporteringsskyldiga", säger Linda H Staaf, chef Underrättelseenheten, Noa, i ett pressmeddelande.

Övriga sektorer som nämns i rapporten med risk för penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar bolagsbildare, företagsmäklare, trustförvaltare, fastighetsmäklare, betaltjänstförmedlare, växlingskontor och utgivare av elektroniska pengar.

Handeln har dock - i alla fall ur ett medialt perspektiv - varit den sektor som kanske utsatts för hårdast granskning på senare tid, med sanktionsavgifter utdelade till ett flertal både mindre och större aktörer.

"Länsstyrelserna har i sin tillsyn exempelvis granskat klock- och bilhandlare som har haft stora brister i efterlevnaden av penningtvättsregelverket. Dessa företag har fått beslut om sanktionsavgifter på relativt höga belopp", säger Helena Remnerud, enhetschef, Enheten för tillsyn, på Länsstyrelsen i Stockholm. Bristerna gäller bland annat avsaknad av allmän riskbedömning av bolagens verksamhet samt att de inte uppfyller kraven på kundkännedomsåtgärder vid transaktioner och affärsrelationer.

penningtvätt

Sammanfattning av rapport från Polismyndigheten

Riskbedömning avseende penningtvätt

Bland verksamheterna under Finansinspektionens tillsyn bedöms risken för penningtvätt vara högst för sektorerna bank och finansiella institut. Bankerna står för den grundläggande finansiella infrastrukturen och i princip alla pengar som tvättas behöver passera banksystemet i något skede. Även finansiella institut löper stor risk att utnyttjas, framför allt växlingskontor och den omfattande oregistrerade handeln med virtuella valutor.

Bland länsstyrelsernas tillsynsobjekt är varuhandeln den sektor där både hot och sårbarheter bedöms vara störst. Ytterligare sektorer där risken bedöms vara hög är bolagsbildare och företagsmäklare samt trustförvaltare. Andra sektorer är spelbolag och fastighetsmäklare som kan utnyttjas för penningtvätt utan att varken verksamhetsutövarna själva eller involverade banker upptäcker det. På spelmarknaden bedöms hotnivån vara allra högst på grund av hög tillgänglighet och möjlighet att omsätta relativt stora belopp på kort tid.

 

Riskbedömning avseende finansiering av terrorism

Till skillnad från penningtvätt som har syfte att dölja tillgångars ursprung, handlar finansiering av terrorism om att dölja vad tillgångarna ska användas till. Det räcker med små medel för att finansiera terrorism och dessa kan vara både legalt och illegalt insamlade. Insamling kan ske på många sätt, till exempel genom insättning på konton som tillhör privatpersoner, föreningar, stiftelser eller företag. Förmedling av pengar kan hanteras via registrerade betaltjänstleverantörer, genom betaltjänster som tillhandahålls av tillståndsgivna eller registrerade institut som banker, kreditinstitut och betaltjänstförmedlare, samt via betaltjänstförmedlare som är okända för myndigheter som exempelvis oregistrerade Hawala-förmedlare. De sektorer som bedöms utgöra högst risk för finansiering av terrorism är banker, betalningsinstitut och betaltjänstförmedlare.

Andra sektorer som bedöms utgöra risk, dock i mindre omfattning, är utgivare av elektroniska pengar, konsumentkrediter och annan finansiell verksamhet inklusive växlingskontor. Den svenska spelmarknaden bör också nämnas i sammanhanget med tanke på möjligheten till både utlandstransaktioner och viss anonymitet.

 

Läs hela rapporten här.

Vill du veta hur du kan säkerställa compliance med Roaring?

Alla nyheter