Lista: 3 utmaningar med customer data management

Varför är det viktigt med hantering av kunddata?

Compliance

Under 2000-talet har kraven på efterlevnad av nya regler och lagar skärpts avsevärt. Dels genom penningtvättslagen (AML) men även genom GDPR. Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten har ett allt hårdare grepp om dessa frågor och böter delas ut allt mer frekvent för brister i efterlevnad gällande dessa frågor, till både små och stora företag.

Kundinsikt & Affärsnytta

God datakvalitet säkerställer att affären är legitim och compliant, men kan också nyttjas för att skapa affärsnytta och ge kundinsikt. Genom automatisering av manuella processer och säkerställande av kontinuerligt god datakvalitet, kan företag få ett minskat bortfall i onboarding-processer, minskade kostnader och förbättrad prospektering för att nämna några fördelar.

 

3 utmaningar med customer data management

1. Uppdaterad information & god datakvalitet

Uppskattningsvis lider svenska företags kundregister av felmarginal på upp till 40% när det gäller relevant kunddata. När dessutom cirka 20-25% av relevant information ändras varje år, blir till slut konsekvenserna förödande ur många olika perspektiv. Bristande efterlevnad av AML- och GDPR-reglementen, kostsamma och mindre träffsäkra kampanjer för marknad och sälj och en ökad risk för uteblivna intäkter är bara några av de resultat som kan komma från att inte ha uppdaterad information och god datakvalitet.

 

"Cirka 20-25% av relevant kunddata ändras varje år"

 

2. Krångliga integrationer & förändringsarbete

Integrationer med ex. API:er för datahantering kan upplevas som krångliga. Befintliga system (ofta fler än ett) ska kopplas ihop med det nya, data kanske måste hämtas från flera aktörer, förändringsarbete måste genomföras internt vilket ofta finns motsättningar till och arbetssätt och rutiner behöver revideras. Detta upplevs ofta som jobbigt och startsträckan känns lång.

 

3. Manuell hantering

Manuell hantering av kunddata för exempelvis compliance eller prospektering innebär stora kostnader i personal och tid. Dessutom medför det en ökad risk för misstag som kan visa sig vara förödande för verksamheten: böter och bestraffningar från Finansinspektionen eller Integritetsskyddsmyndigheten, resursslöseri vid utskick och kampanjer eller förlorade affärer etc.

 

Lösningen!

Att skapa en helhet i hanteringen - med tydlig koppling till kundresan - skapar stora värden om det görs rätt från början. För att säkerställa datakvalitet genom hela kundresan bör en standard sättas upp för vilken data och information som krävs, för att sedan automatiseras i den utsträckning det går. Sedan bör bevakning kopplas på, vilket gör att informationen hålls uppdaterad och korrekt kontinuerligt. Nedan har vi gjort ett enklare exempel på hur kundresan kan se ut ur ett customer data management-perspektiv.

 

utmaningar customer data management

"Förenklat exempel på kundresa ur customer data management-perspektiv"

Resultatet!

  • Fler affärer
  • Bättre konverteringsgrad
  • Minskad churn
  • Mindre kostnader
  • Minskad risk för misstag
  • Ökad kundinsikt
  • Mer träffsäker prospektering och anskaffning
  • Säkerställning av compliance

[emaillocker id="29654"]

 

[/emaillocker]