Intervju: Den nya fastighetsmäklarlagen och ändrade regler om penningtvätt

Lina Sandmark, advokat på Kompass Advokat och specialist inom finansiell reglering svarar på frågor om den nya fastighetsmäklarlagen.

 

Berätta kort om den nya föreslagna lagen

Regeringen har föreslagit en ny fastighetsmäklarlag som avser ersätta nuvarande fastighetsmäklarlag från 2011. Lagen planeras att träda i kraft den 1 juli och syftar till att bidra till ökad trygghet i samband med fastighetsaffärer med hjälp av en heltäckande och slagkraftig tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. En av de största nyheterna är att lagen kommer att omfatta fastighetsmäklarföretagen, dvs. inte bara fastighetsmäklare.

Hur påverkar fastighetsmäklarlagen branschen?

En viktig nyhet är som sagt att den nya lagen är tänkt att omfatta även fastighetsmäklarföretagen. Detta innebär att fastighetsmäklarföretagen kommer att omfattas av registreringsplikt och stå under Fastighetsmäklarinspektionen (FMIs) tillsyn.

Om lagen bryts kan det resultera i disciplinpåföljder (varning m.m.) och sanktionsavgifter. Likaså kan FMI ingripa om det finns personer i företagsledningen och ägarkretsen som har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet.

Dessutom ges fastighetsmäklarföretagen ett övergripande ansvar för att de verksamma fastighetsmäklarna följer god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarnas ansvar att genomföra allmänna bedömningar och införa dokumenterade riktlinjer enligt penningtvättslagen kommer att tas bort och istället träffa fastighetsmäklarföretaget.

 

Om Penningtvätt

Penningtvätt innebär åtgärder som vidtas för att dölja eller omsätta pengar eller andra tillgångars ursprung i brottslig verksamhet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, skattebrott eller bedrägerier som ”tvättas” för att kunna användas i den legala ekonomin.

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism.

Avseende fastighetsmäklare kommer även fastighetsmäklare med särskild registrering för hyresförmedling vara registreringsskyldiga och stå under tillsyn enligt den nya fastighetsmäklarlagen. Även om delar av lagkraven läggs på fastighetsmäklarföretagen har fastighetsmäklare fortfarande ett självständigt skadeståndsansvar. Dessutom utvidgas förmedlingsförbudet av objekt till närstående. Kretsen föreslås även omfatta förmedling till annan mäklare verksam inom samma fastighetsmäklarföretag eller under samma varumärke.

 

Vad ska man tänka på i arbetet mot penningtvätt?

Både internationellt och i Sverige pekas fastighetsbranschen ut som ett område där penningtvätt förekommer frekvent. Branschen utnyttjas i upplägg för penningtvätt och att kriminella omsätter brottsliga pengar genom kontantköp eller genom under och övervärderingar av fastigheter.

Enligt den tidigare lagen omfattades endast fastighetsmäklare med fullständig registrering av penningtvättslagen. Nu föreslås även fastighetsmäklarföretag och vissa andra fastighetsmäklare omfattas av penningtvättslagen. I och med att fastighetsmäklarföretag föreslås ha skyldigheter enligt penningtvättslagen och stå under tillsyn, ska den särskilda skyldigheten för fastighetsmäklare som är anställda i en juridisk person att göra en allmän riskbedömning och upprätta dokumenterade riktlinjer tas bort.

Detta innebär att fastighetsmäklarföretaget som nu ansvarar för den allmänna bedömningen och upprättandet av rutiner och riktlinjer avseende kundkännedom, övervakning och rapportering.

 

Vad mer behöver fastighetsmäklare ha med sig?

I övrigt är det viktigt att komma ihåg att en fastighetsmäklare fortsatt behöver följa god fastighetsmäklarsed, men fastighetsmäklarföretaget kommer vara den som har det övergripande ansvaret för att den följs. Det är även viktigt att fortsatt informera köpare och säljare om fastighetsmäklare driver någon sidoverksamhet. Detta för att förhindra misstankar om att förmedlingen påverkas av andra intressen och därmed äventyrar mäklarens opartiska ställning.

 

Läs mer om hur du kan uppnå kundkännedom som fastighetsmäklare här.

kompass advokat

Kompass Advokat är specialister inom försäkringsrätt och finansiell reglering, dataskydd och personuppgifter, marknadsföringsrätt, varumärkesrätt samt avtals- och bolagsrätt.

Läs mer här!