Integritetspolicy


Roaring Apps AB, värnar om din personliga integritet och arbetar för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Vi efterlever GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679/EG) och svensk lagstiftning i vår verksamhet samt arbetar kontinuerligt för att behandlingen av personuppgifter ska ske säkert med din integritet i fokus. Denna policy tydliggör i vilken omfattning samt begränsning vi samlar, behandlar och lagrar personuppgifter.

Om du vill veta mer eller har funderingar angående hur vi behandlar personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på customer@roaring.io

1. Allmänt

Roaring Apps AB erbjuder API för person- och företagsuppgifter vilka används av andra företag, institutioner, organisationer och myndigheter med syftet att verifiera, bedöma, uppdatera och bevaka våra nya och befintliga affärskontakter, med syftet att våra kunder ska kunna:

  • Automatisera manuella processer för att vara konkurrenskraftiga
  • Ha korrekta uppgifter om sina kunder för att kunna följa GDPR
  • Öka konverteringen av nya kunder

2. Vi behandlar personuppgifter på följande sätt

Roaring Apps AB behandlar personuppgifter i olika delar av verksamheten. För att få behandla personuppgifter i en verksamhet krävs det enligt GDPR en rättslig grund. När vi behandlar personuppgifter har vi alltid en rättslig grund. Nedan framgår på vilket sätt och i vilken begränsning vi behandlar personuppgifter samt vilken den rättsliga grunden för behandlingen är. Redogörelsen är uppdelad på områdena, Person API, Bolags API samt Användare och hemsidebesökare.

2.1 Tjänsten Person API

Person API är en tjänst för företag, institutioner, organisationer och myndigheter. Tjänsten underlättar för våra kunder att erhålla uppdaterad information. Vilket sker genom en säker lösning för att transportera information från leverantörerna till kunden. Roaring Apps AB sparar aldrig uppgifter som transporteras från leverantör till kund.

Personuppgifterna som transporteras inom tjänsten Person API är allmänt tillgängliga uppgifter där ursprungskällan är en myndighet. Roaring Apps AB lagrar således inte självständigt personuppgifterna inom denna tjänst utan agerar endast personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträdes uppgift är att hantera personuppgifterna på uppdrag av personuppgiftansvarig. Därför är Roaring Apps ABs kunder personuppgiftsansvariga inom denna tjänst vilka på sin sida ska ha en rättslig grund för behandling av uppgifterna. Våra kunder har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med oss och har dessutom tillstånd att hämta uppgifter från myndigheten.

2.2 Tjänster för företagsinformation via API

Tjänsterna för företagsinformation erbjudes via flera olika APIer där Roaring Apps AB insamlar, behandlar samt lagrar person- och företagsuppgifter som inhämtas från myndigheter och företag. Personuppgifterna som transporteras inom tjänsterna är allmänt tillgängliga uppgifter där ursprungskällan är myndigheter och företag. Uppgifter som insamlas och behandlas är till exempel företagsadresser och information om personers styrelseuppdrag i företag, exempel på information om personer är vilken roll en person har i en styrelse. Exempel på roller är styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare och revisor.

Lagringen av dessa uppgifterna sker i syfte att underlätta för företag, institutioner, organisationer samt myndigheter och för att säkerställa att dessa ska kunna fatta väl grundade och säkra affärsbeslut.

Som tidigare angivits måste ett företag enligt GDPR ha en rättslig grund för att behandla personuppgifter. I vår tjänst har vi en rättslig grund eftersom behandlingen är nödvändig för de ändamål som rör Roaring Apps AB och dess kunder.  Det finns ett berättigat intresse av behandlingen av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att skapa förutsättningarna för våra kunder att fatta väl grundande affärsbeslut.

2.3 Användare och hemsidebesökare

Vi på Roaring Apps AB insamlar, behandlar samt lagrar personuppgifter avseende våra befintliga kunder samt våra potentiella kunder. Information som kan insamlas är till exempel namn, adress, företag, IP-adress, mjukvara, hårdvara och requested page.

Informationen som insamlas från de registrerade användarna kan användas för kontakt per email, förbättring av hemsidan, förbättring av kundservice, redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik samt riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten samt kommunicera med våra kontakter.

Uppgifterna kan även användas för direktmarknadsföring, där ändamålet är att utveckla verksamheten samt nå tidigare eller nya kunder och det berättigade intresset är marknadsföringsändamål.

Behandlingen av denna information grundas på ditt samtycke, för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller när det finns ett krav i lag gällande att vi måste behandla personuppgifterna. Utöver detta finns det ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna. Ändamålet och det berättigade intresset med att behandla personuppgifterna är att utveckla verksamheten och att kommunicera med användare. När det gäller potentiella kunder (till exempel chatt-användare) är den rättsliga grunden inte samtycke istället finns det en rättslig grund eftersom det finns ett berättigat intresse av behandlingen. Ändamålet och det berättigade intresset med att behandla personuppgifterna är marknadsföring, att utveckla verksamheten samt att kommunicera med potentiella kunder. Uppgifterna som lagras är nödvändiga för att kunna nå potentiella kunder.

Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter till någon annan. Vi lagrar endast personuppgifter under den tid det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen, vilket är så länge kundrelationen fortgår eller maximalt ett år därefter, eller den tid som krävs enligt lag.

2.4 Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära information från Roaring Apps AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen i av sådana uppgifter. I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats. Rätten till begränsning gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Det är viktigt för oss att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Tänk därför på att om du upptäcker felaktigheter i dina personuppgifter så bör du kontakta ursprungskällan för att på så vis rätta dina uppgifter på snabbaste sätt. Uppgifterna i vårt register uppdateras kontinuerligt och görs rättelse hos en myndighet har vi de nya uppgifterna inom kort hos oss, vilket gör att uppgifterna rättas per automatik i vårt register. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Vänligen notera att dina rättigheter ovan förutsätter att vi är personuppgiftsansvariga. I de tjänster vi är personuppgiftsbiträde har vi inga möjligheter att påverka dina personuppgifter och rekommenderar dig därför att vända dig till personuppgiftsansvarige som kan hjälpa dig. Vi vill också göra dig uppmärksam på att eventuella ändringar av personuppgifter som du genomför, såsom till exempel adressändring bör göras så fort som möjligt till berörd myndighet.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Om du har synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag är du också välkommen att kontakta oss direkt på customer@roaring.io.

Personuppgiftsansvarig är Roaring Apps AB, 559067-2613, Propellervägen 4B, 183 62 Täby
08-819 820, roaring.io, customer@roaring.io