Gästblogg: Klimatfokus i Finansinspektionens senaste hållbarhetsrapport

År 2021 är året då det införs en stor mängd nya EU-regler inom hållbarhetsområdet. Numera har även ”hållbar utveckling” adderats till FI:s tidigare huvuduppdrag avseende finansiell stabilitet och konsumentskydd. Som en del av FI:s arbete inom hållbarhet har myndigheten publicerat rapporten Hållbarhetsrapport 2021 – klimatet i fokus. Kawin Mårtensson och Lina Sandmark, advokater på Kompass Advokat, sammanfattar rapporten.

 

SFDR och tillsyn

Vad avser disclosureförordningen (SFDR), gäller redan stora delar av förordningen (sedan den 10 mars i år), medan detaljreglerna i de tekniska standarderna inte träder i kraft förrän i januari 2022. FI bekräftar i rapporten att de utkast som finns till de tekniska standarderna kan ”utgöra en viktig vägledning” i regelefterlevnaden.

Gällande FI:s tillsynsarbete lämnas tydliga besked i rapporten att hållbarhet ska bli en naturlig del av det löpande tillsynsarbetet. FI öppnar upp för att föra en dialog med både enskilda företag och branschföreträdare för att underlätta företagens regelefterlevnad.

FI:s fokus inom tre finansiella områden

Inom försäkringsområdet informerar FI att myndigheten under 2021 kommer att arbeta vidare med den risk- och effektklassificering som ligger till grund för arbetet med hållbarhetsrelaterade risker och dessas effekter. För detta kommer FI att fortsätta arbetet med det s.k. Pacta-verktyg som användes i en pilotstudie 2020. FI meddelar också att man följer hur försäkringsföretagen hanterar hållbarhetsrelaterade risker i företagens egna risk- och solvensbedömningar (ORSA).

bankområdet integrerar FI hållbarhetsperspektivet i granskningen av affärsmodellrisker och kreditrisker. Det handlar om att utveckla och anpassa metoderna att bedöma dessa riskslag så att hållbarhetsaspekter kan fångas av dem. FI meddelar i rapporten att planen är att i årets löpande riskbedömning av bankerna inkludera en bedömning av affärsmodellrisker och kreditrisker utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Avseende värdepappersområdet kommer FI under 2021 att lägga stort fokus på tillsyn på de nya EU-regelverken. Disclosureförordningen och taxonomiförordningen nämns särskilt. I marknadstillsynen kommer FI att bevaka green washing (grönmålning), det vill säga om företag beskriver sina verksamheter och produkter som mer hållbara än vad de i praktiken är. Som ett led i detta planerar FI att kartlägga fonder som använder hållbarhet eller liknande begrepp i namn eller information till konsumenter.

"Lina Sandmark, Kompass Advokat"

"Kawin Mårtensson, Kompass Advokat"

Uppmaningar från FI

FI kommer med några tydliga uppmaningar i rapporten:

  • Det måste bli enklare att förstå och jämföra information om ett företags klimatexponeringar och omställningsarbete.
  • Fler företag bör redan nu rapportera enligt TFCD.
  • Använd interpris på koldioxid, och redovisa informationen externt.
  • Avstå från att finansiera verksamheter som är långsiktigt miljömässigt ohållbara.
  • Avstå från att finansiera verksamheter som saknar en realistisk strategi för omställning.
  • Tillsätt resurser för att värdera klimatrisker och förstå dess konsekvenser.
  • Inkludera scenarioanalyser som beaktar klimatrelaterade risker i företagens riskhantering.
  • Försäkringsföretag bör inkludera och hantera hållbarhetsrelaterade risker i företagens egna risk- och solvensbedömningar (ORSA).
  • Integrera hållbarhet i styrningen av verksamheten generellt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstateras att FI, på samma sätt som finansbranschen i stort, är i en fas där allt mer fokus flyttas till hållbarhetsrelaterade frågor. Det märks att FI vill och arbetar aktivt för att den svenska marknaden ska ligga i framkant. Detta är något som generaldirektör Erik Thedéen har uttalat sig om många gånger. I dagsläget har långt ifrån samtliga regler som finns beslutade om hållbarhet trätt i kraft, vilket innebär att FI än så länge i vart fall delvis har begränsade möjligheter att utöva faktisk tillsyn.

I och med denna hållbarhetsrapport, tillsammans med tidigare uttalanden och rapporter från FI, är det rimligt att anta att branschaktörer behöver vara beredda på att FI kommer prioritera hållbarhet högt upp på sin agenda i det faktiska tillsynsarbetet. När ytterligare hållbarhetsregler kontinuerligt träder i kraft, kommer FI också att ges utökade möjligheter till att bedriva tillsyn. Det är nog sant som FI:s generaldirektör Erik Thedéen säger: ”En del svenska företag ligger långt fram när det gäller öppenhet och omställning. Övriga gör klokt i att höja sin ambitionsnivå och lära sig av dem som är bäst i klassen”.

kompass advokat

Kompass Advokat är specialister inom försäkringsrätt och finansiell reglering, dataskydd och personuppgifter, marknadsföringsrätt, varumärkesrätt samt avtals- och bolagsrätt.

Läs mer här!